اضافه کردن کنترل خالی در mvc

اضافه کردن کنترل خالی در mvc