حل ناپدید شدن درایو بعد از ریستارت

حل ناپدید شدن درایو بعد از ریستارت