نحوه رفع خطای reported Unwanted software Page!

نحوه رفع خطای reported Unwanted software Page!