نمایش عکس با استفاده شرط (if) در stimulsoft

نمایش عکس با استفاده شرط (if) در stimulsoft