برگرداندن چند مقدار در توابع سی شارپ

برگرداندن چند مقدار در توابع سی شارپ