برای استفاده از like (sql)در Linq  میتوان به روش زیر استفاده کرد

و برای استفاده      ‘LIKE ‘%abc

مبتوان از کد  StartsWith("abc")

و EndsWith("abc") که معادل کد ‘%LIKE ‘abc

می باشد.

مثال :

و یا به صورت زیر نیز میتوان نوشت

 

  • این مطلب برای شما مفید بود ؟
  • بله    خیر