*تعریف پایگاه داده ها(Data Base) :

مجموعه ای از :

۱-داده های ذخیره شده : (Stored data)

۲- مانا : (Persistent)

تا زمانی که یک کاربر مجاز آن را دستکاری (حذف و Update) نکند,ثابت می ماند و نابود نمی شود.

۳- به هم مرتبط : (Inter connected) داده ها باید با هم ارتباط داشته باشند.

۴- مجتمع : (Integrated) داده ها یکجا جمع هستندو کاربران به لحاظ منطقی داده ها را با هم می بینند.(کاربران می توانند داده ها را باهم ببینند)

۵-تا جای ممکن فاقد افزونگی : (Redundancy)

سعی می شود افزونگی را به حداقل برسانند.

۶-دارای معماری (چیدمان) خاص خود و مبتنی بر یک مدل داده ای (Data  model) مشخص

 شامل معماری داخلی و بیرونی می باشد.

۷-تحت مدیریت یک سیستم کنترل متمرکز:DBMS  (Data base management system)

نرم افزاریست که کنترل کل پایگاه داده ها را بعهده دارد.

۸-مورد استفاده یک یا چند کاربر به طور اشتراکی(Share) و هم زمان(Concurrenc)

(کاربران باید بتوانند بطور اشتراکی وهمزمان داده ها را تغییر دهند.)

*تعریف افزونگی :

تکرار ذخیره سازی مقادیر یک یا چند صفت در فایل داده ای یا کمکی آن .

 -افزونگی باعث: ناسازگاری داده ها می شود(داده ها با هم نمی خوانند)

*انواع افزونگی:

۱- طبیعی (مانند سال ورود دانشجو) :

مصنوعی نیست.

۲- تکنیکی (مانند فهرست کتاب):

فرد طراح خودش افزونگی ایجاد می کند چون احساس می کند نیاز به افزونگی دارد.

*مدلسازی معنایی داده ها :

ارائه یک مدل کلی از آنچه که می خواهیم داشته باشیم (قبلاٌ ایجادش نکردیم) از DB در بالاترین سطح انتزاعی  با توجه به معنایی که کاربر برای داده ها قائل است (نیازها را از کاربر می گیریم) .

بالاترین سطح انتزاعی : جدا از جنبه های نمایش منطقی و پیاده سازی

ادامه آموزش را از اینجا دانلود کنید

download

  • این مطلب برای شما مفید بود ؟
  • بله    خیر