نوشتن یک برنامه برای پیدا کردن متوسط ​​بدون متوالی N فرد.

class EvenOdd_Avg{

public static void main(String args[]){

int n = Integer.parseInt(args[0]);

int cntEven=0,cntOdd=0,sumEven=0,sumOdd=0;

while(n > 0){

if(n%2==0){

cntEven++;

sumEven = sumEven + n;

}

else{

cntOdd++;

sumOdd = sumOdd + n;

}

n–;

}

int evenAvg,oddAvg;

evenAvg = sumEven/cntEven;

oddAvg = sumOdd/cntOdd;

System.out.println(“Average of first N Even no is “+evenAvg);

System.out.println(“Average of first N Odd no is “+oddAvg);

}

}

  • این مطلب برای شما مفید بود ؟
  • بله    خیر