نوشتن یک برنامه برای پیدا کردن مجموع تمام اعداد صحیح بزرگتر از ۱۰۰ وکمتر از۲۰۰ که بر۷ بخش پذیر است.

 

class SumOfDigit{

public static void main(String args[]){

int result=0;

for(int i=100;i<=200;i++){

if(i%7==0)

result+=i;

}

System.out.println(“Output of Program is : “+result);

}

}

  • این مطلب برای شما مفید بود ؟
  • بله    خیر