نوشتن یک برنامه است که یک مقدار float را از صفحه کلید خوانده شده و خروجی زیر را چاپ می کند.

عدد صحیح کوچکی که کمتر از این اعداد نیست.

گرفتن اعداد.

بزرگترین عدد صحیحی که بزرگتر از تعداد نیست.

class ValueFormat{

public static void main(String args[]){

double i = 34.32; //given number

System.out.println(“Small Integer not greater than the number : “+Math.ceil(i));

System.out.println(“Given Number : “+i);

System.out.println(“Largest Integer not greater than the number : “+Math.floor(i));

}

  • این مطلب برای شما مفید بود ؟
  • بله    خیر