نوشتن یک برنامه برای تعویض و مبادله مقادیر.

class Swap{

public static void main(String args[]){

int num1 = Integer.parseInt(args[0]);

int num2 = Integer.parseInt(args[1]);

System.out.println(“\n***Before Swapping***”);

System.out.println(“Number 1 : “+num1);

System.out.println(“Number 2 : “+num2);

//Swap logic

num1 = num1 + num2;

num2 = num1 – num2;

num1 = num1 – num2;

System.out.println(“\n***After Swapping***”);

System.out.println(“Number 1 : “+num1);

System.out.println(“Number 2 : “+num2);

}

}

  • این مطلب برای شما مفید بود ؟
  • بله    خیر