نوشتن برنامه ای برای پیدا کردن جمع و حاصل ارقام داده شده.

class Sum_Product_ofDigit{

public static void main(String args[]){

int num = Integer.parseInt(args[0]);         //taking value as command line argument.

int temp = num,result=0;

//Logic for sum of digit

while(temp>0){

result = result + temp;

temp–;

}

System.out.println(“Sum of Digit for “+num+” is : “+result);

//Logic for product of digit

temp = num;

result = 1;

while(temp > 0){

result = result * temp;

temp–;

}

System.out.println(“Product of Digit for “+num+” is : “+result);

}

}

  • این مطلب برای شما مفید بود ؟
  • بله    خیر