نوشتن برنامه ای برای پیدا کردن سری فیبونانچی از داده وارد نشده.

به عنوان مثال:        ورودی – ۸

خروجی – ۱ ۱ ۲ ۳ ۵ ۸ ۱۳ ۲۱

class Fibonacci{

public static void main(String args[]){

int num = Integer.parseInt(args[0]);                        //taking no. as command line argument.

System.out.println(“*****Fibonacci Series*****”);

int f1, f2=0, f3=1;

for(int i=1;i<=num;i++){

System.out.print(” “+f3+” “);

f1 = f2;

f2 = f3;

f3 = f1 + f2;

}

}

}

  • این مطلب برای شما مفید بود ؟
  • بله    خیر