نوشتن برنامه ای برای پیدا کردن اینکه آیا دو سر است یا نه.

به عنوان مثال:

ورودی – ۱۲۵۲۱ ندارد دو سر است.

ورودی – ۱۲۳۴۵ ندارد دو سر نیست.

class Palindrome{

public static void main(String args[]){

int num = Integer.parseInt(args[0]);

int n = num; //used at last time check

int reverse=0,remainder;

while(num > 0){

remainder = num % 10;

reverse = reverse * 10 + remainder;

num = num / 10;

}

if(reverse == n)

System.out.println(n+” is a Palindrome Number”);

else

System.out.println(n+” is not a Palindrome Number”);

}

}

  • این مطلب برای شما مفید بود ؟
  • بله    خیر