نوشتن برنامه ای برای پیدا کردن اینکه آیا عدد اول است یا نه.

class PrimeNo{

public static void main(String args[]){

int num = Integer.parseInt(args[0]);

int flag=0;

for(int i=2;i<num;i++){

if(num%i==0)

{

System.out.println(num+” is not a Prime Number”);

flag = 1;

break;

}

}

if(flag==0)

System.out.println(num+” is a Prime Number”);

}

}

  • این مطلب برای شما مفید بود ؟
  • بله    خیر