نوشتن برنامه ای برای پیدا کردن اینکه آیا داده وجود ندارد.آرمسترانگ هست یا نه.

به عنوان مثال:ورودی – ۱۵۳

خروجی – ۱ ^ ۳ + ۵ ^ ۳ + ۳ ^ ۳ = ۱۵۳،

پس آرمسترانگ نیست.

class Armstrong{

public static void main(String args[]){

int num = Integer.parseInt(args[0]);

int n = num; //use to check at last time

int check=0,remainder;

while(num > 0){

remainder = num % 10;

check = check + (int)Math.pow(remainder,3);

num = num / 10;

}

if(check == n)

System.out.println(n+” is an Armstrong Number”);

else

System.out.println(n+” is not a Armstrong Number”);

}

}

  • این مطلب برای شما مفید بود ؟
  • بله    خیر