نوشتن یک برنامه برای تولید مثلث.

class Triangle{

public static void main(String args[]){

int num = Integer.parseInt(args[0]);

for(int i=1;i<=num;i++){

for(int j=1;j<=i;j++){

System.out.print(” “+i+” “);

}

System.out.print(“\n”);

}

}

}

  • این مطلب برای شما مفید بود ؟
  • بله    خیر