نوشتن یک برنامه برای نشان دادن یک پیام خوش آمدگویی با توجه به علامت های به دست آمده توسط دانشجو.

class SwitchDemo{

public static void main(String args[]){

int marks = Integer.parseInt(args[0]);                //take marks as command line argument.

switch(marks/10){

case 10:

case 9:

case 8:

System.out.println(“Excellent”);

break;

case 7:

System.out.println(“Very Good”);

break;

case 6:

System.out.println(“Good”);

break;

case 5:

System.out.println(“Work Hard”);

break;

case 4:

System.out.println(“Poor”);

break;

case 3:

case 2:

case 1:

case 0:

System.out.println(“Very Poor”);

break;

default:

System.out.println(“Invalid value Entered”);

}

}

}

برنامه پنجم قسمت اول:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه پنجم،قسمت دوم:

  • این مطلب برای شما مفید بود ؟
  • بله    خیر