نوشتن یک برنامه برای تولید۵تا NOS تصادفی بین ۱ تا ۱۰۰، و آنها نمی تواند از علامت اعشار پیروی کنند.

class RandomDemo{

public static void main(String args[]){

for(int i=1;i<=5;i++){

System.out.println((int)(Math.random()*100));

}

}

}

  • این مطلب برای شما مفید بود ؟
  • بله    خیر