در این مثال می‌خواهیم مسئله‌ی ۸ وزیر را بوسیله‌ی این الگوریتم حل کنیم. هدف مشخص کردن چیدمانی از ۸ وزیر در صفحه‌ی شطرنج است به نحوی که هیچ یک همدیگر را تهدید نکند. ابتدا باید نسل اولیه را تولید کنیم. صفحه شطرنج ۸ در ۸ را در نظر بگیرید. ستونها را با اعداد ۰ تا ۷ و سطرها را هم از ۰ تا ۷ مشخص می‌کنیم . برای تولید حالات ( کروموزومها ) اولیه بصورت تصادفی وزیرها را در ستونهای مختلف قرار می‌دهیم. باید در نظر داشت که وجود نسل اولیه با شرایط بهتر سرعت رسیدن به جواب را افزایش می‌دهد ( اصالت نژاد ) به همین خاطر وزیر i ام را در خانه‌ی تصادفی در ستون i ام قرار می‌دهیم ( به جای اینکه هر مهره ای بتواند در هر خانه خالی قرار بگیرد ). با اینکار حداقل از برخورد ستونی وزیرها جلوگیری می‌شود. توضیح بیشتر اینکه مثلاً وزیر اول را بطور تصادفی در خانه های ستون اول که با ۰ مشخص شده قرار می‌دهیم تا به اخر. i=۰,۱, … ۷ حال باید این حالت را به نحوی کمی مدل کرد. چون در هر ستون یک وزیر قرار دادیم هر حالت را بوسیله‌ی رشته اعدادی که عدد k ام در این رشته شماره‌ی سطر وزیر موجود در ستون i ام را نشان می‌دهد. یعنی یک حالت که انتخاب کردیم می‌تواند بصورت زیر باشد: ۶۷۲۰۳۴۲۲ که ۶ شماره‌ی سطر ۶ است که وزیر اول که شماره‌ی ستونش ۰ است می‌باشد تا اخر. فرض کنید ۴ حالت زیر به تصادف تولید شده‌اند.این چهار حالت را بعنوان کروموزومهای اولیه بکار می‌گیریم.

 1. ) ۶۷۲۰۳۴۲۲
 2. ) ۷۰۰۶۳۳۵۴
 3. ) ۱۷۵۲۲۰۶۳
 4. )۴۳۶۰۲۴۷۱

حال نوبت به تابع برازش fitness function می‌رسد. تابعی را که در نظر می‌گیریم تابعی است که برای هر حالت تعداد برخوردها ( تهدیدها )را در نظر می‌گیرد. هدف صفر کردن یا حداقل کردن این تابع است. پس احتمال انتخاب کروموزومی برای تولید نسل بیشتر است که مقدار محاسبه شده توسط تابع برازش برای آن کمتر باشد.( روشهای دیگری نیز برای انتخاب وجود دارد ) مقدار برازش برای حالات اولیه بصورت زیر می‌باشد : ( مقدار عدد برازش در جلوی هر کروموزوم( با رنگ قرمز )همان تعداد برخوردهای وزیران می‌باشد )

 1. )۶۷۲۰۳۴۲۰ ← ۶
 2. )۷۰۰۶۳۳۵۴ ← ۸
 3. )۱۷۵۲۲۰۶۳ ← ۲
 4. )۴۳۶۰۲۴۷۱ ← ۴

پس احتمالها بصورت زیر است :

p(۳)>p(۴)>p(۱)>p(۲

در اینجا کروموزومهایی را انتخاب می‌کنیم که برازندگی کمتری دارند.پس کروموزوم ۳ برای crossover با کروموزومهای ۴ و ۱ انتخاب می‌شود . نقطه‌ی ترکیب را بین ارقام ۶ و ۷ در نظر می‌گیریم.

۴ و ۳ :

 1. )۱۷۵۲۲۰۷۱
 2. )۴۳۶۰۲۴۶۳

۱ و ۳:

 1. )۱۷۵۲۲۰۲۰
 2. )۶۷۲۰۳۴۶۳

حال نوبت به جهش می‌رسد .در جهش باید یکی از ژنها تغییر کند

. فرض کنید از بین کروموزومهای ۵ تا ۸ کروموزوم شماره‌ی ۷ و از بین ژن چهارم از ۲ به ۳ جهش یابد. پس نسل ما شامل کروموزومهای زیر با امتیازات نشان داده شده می‌باشد : ( امتیازات تعداد برخوردها می‌باشد )

 1. )۶۲۲۰۳۴۲۰ ← ۶
 2. )۷۰۰۶۳۳۵۴ ← ۸
 3. )۱۷۵۲۲۰۶۳ ← ۲
 4. )۴۳۶۰۲۴۷۱ ← ۴
 5. )۱۷۵۲۲۰۷۱ ← ۶
 6. )۴۳۶۰۲۴۶۳ ← ۴
 7. )۱۷۵۳۲۰۲۰ ← ۴
 8. )۶۷۲۰۳۴۶۳ ← ۵

کروموزوم ۳ کاندیدای خوبی برای ترکیب با ۶ و ۷ می‌باشد. ( فرض در این مرحله جهشی صورت نگیرد و نقطه‌ی اتصال بین ژنهای ۱ و ۲ باشد )

 1. )۶۷۲۰۳۴۲۰ ← ۶
 2. )۷۰۰۶۳۳۵۴ ← ۸
 3. )۱۷۵۲۲۰۶۳ ← ۲
 4. )۴۳۶۰۲۴۷۱ ← ۴
 5. )۱۷۵۲۲۰۷۱ ← ۶
 6. )۴۳۶۰۲۴۶۳ ← ۴
 7. )۱۷۵۳۲۰۳۰ ← ۴
 8. )۶۷۲۰۳۴۶۳ ← ۵
 9. )۱۳۶۰۲۴۶۳ ← ۲
 10. )۴۷۵۲۲۰۶۳ ← ۲
 11. )۱۷۵۲۲۰۲۰ ← ۴
 12. )۱۷۵۲۲۰۶۳ ← ۲

کروموزومهای از ۹ تا ۱۲ را نسل جدید می‌گوییم. بطور مشخص کروموزومهای تولید شده در نسل جدید به جواب مسئله نزدیکتر شده اند.با ادامه‌ی همین روند پس از چند مرحله به جواب مورد نظر خواهیم رسید. پایان

 • این مطلب برای شما مفید بود ؟
 • بله    خیر