دانلود مقاله ارائه یک الگوریتم جهش قورباغه بهبود یافته با مولفه شناختی

 

image4300

چکیده
یک الگوی جستجوی جمعیِ مبتنی بر ۱)SFL جهش ترکیبیِ قورباغه ( جمعیت است که از ممتیکهای طبیعی الهام گرفته شده است. قابلیت تطبیقِ – را تبدیل به یکی از مهمترین الگوریتم SFL این الگوریتم با محیطهای پویا،  های ممتیک کرده است. در این مقاله به منظور بهبود ثبات این الگوریتم و   یک ، همچنین برای افزایش توانایی آن برای جستجوی بهینهی سراسری هر قورباغه نه ، اضافه میشود. با وجود این مولفه SFL به ۲″ “مولفهی شناختی یا بر اساس بهترین memeplexتنها موقعیت خود را بر اساس بهترین عضوِ عضو موجود در جمعیت تنظیم میکند، بلکه در این میان موقعیت خودش را نیز ، شبیهسازیهای مختلفی ۳)ISFLِ بهبودیافته (SFL میسنجد. برای ارزیابیِ با استفاده از شش بنچمارک بهینهسازیِ ISFL و SFLانجام گرفت و در آنها گسسته و پیوسته مقایسه شدند. بر طبق نتایج شبیهسازی، افزودن رفتار  به مقدار قابل توجهی کاراییِ این الگوریتم را برای حل مسائل SFLشناختی به بهینهسازی افزایش میدهد. این بهبود کارایی، با افزایش مقیاس مساله آشکارتر میشود.

دانلود مقاله

  • این مطلب برای شما مفید بود ؟
  • بله    خیر