دو مقاله درباره مسیریابی  شبکه های Benes (شبکه بنس) به صورت PDF و به زبان انگلیسی می باشد

مشخصات  مقاله اول :

Online Routing on the Mesh and Offline Routing on
the Benes Network

M. Protsenko
Ferienakademie im Sarntal 2008
FAU Erlangen-Nürnberg, TU München, Uni Stuttgart
September 2008

مشخصات مقاله دوم :

 A self routing Benes Network And parallel permutation Algorithms

D.nassimi S.sahni

دانلود مقاله : download

  • این مطلب برای شما مفید بود ؟
  • بله    خیر