مقایسه زبان های برنامه نویسی در May 2013

programming -wavesoft.ir

 همانطور که مشاهده میکنید زبان جاوا از محبوبیت بیشتری برخوردار است .

Category Ratings May 2013 Delta May 2012
Object-Oriented Languages ۵۸٫۲% +۰٫۸%
Procedural Languages ۳۷٫۰% +۰٫۱%
Functional Languages ۳٫۲% -۰٫۷%
Logical Languages ۱٫۷% -۰٫۲%

این جدول نشان دهنده استفاده بیشتر از زبان های شی گرایی هست

و این جدول ها اخرین رتبه بندی این زبان ها را توسط شرکت TIOBE نشان می دهد

Position
May 2013
Position
May 2012
Delta in Position Programming Language Ratings
May 2013
Delta
May 2012
Status
۱ ۱ C ۱۸٫۷۲۹% +۱٫۳۸%   A
۲ ۲ Java ۱۶٫۹۱۴% +۰٫۳۱%   A
۳ ۴ Objective-C ۱۰٫۴۲۸% +۲٫۱۲%   A
۴ ۳ C++ ۹٫۱۹۸% -۰٫۶۳%   A
۵ ۵ C# ۶٫۱۱۹% -۰٫۷۰%   A
۶ ۶ PHP ۵٫۷۸۴% +۰٫۰۷%   A
۷ ۷ (Visual) Basic ۴٫۶۵۶% -۰٫۸۰%   A
۸ ۸ Python ۴٫۳۲۲% +۰٫۵۰%   A
۹ ۹ Perl ۲٫۲۷۶% -۰٫۵۳%   A
۱۰ ۱۱ Ruby ۱٫۶۷۰% +۰٫۲۲%   A
۱۱ ۱۰ JavaScript ۱٫۵۳۶% -۰٫۶۰%   A
۱۲ ۱۲ Visual Basic .NET ۱٫۱۳۱% -۰٫۱۴%   A
۱۳ ۱۵ Lisp ۰٫۸۹۴% -۰٫۰۵%   A
۱۴ ۱۸ Transact-SQL ۰٫۸۱۹% +۰٫۱۶%   A
۱۵ ۱۷ Pascal ۰٫۸۰۵% ۰٫۰۰%   A
۱۶ ۲۴ Bash ۰٫۷۹۲% +۰٫۳۳%   A
۱۷ ۱۴ Delphi/Object Pascal ۰٫۷۳۱% -۰٫۲۷%   A
۱۸ ۱۳ PL/SQL ۰٫۷۰۸% -۰٫۴۱%   A
۱۹ ۲۲ Assembly ۰٫۶۳۸% +۰٫۱۲%   B
۲۰ ۲۰ Lua ۰٫۶۳۲% +۰٫۰۷%   B

منبع : tiobe.com

  • این مطلب برای شما مفید بود ؟
  • بله    خیر