نحوه نصب فایل APK روی Android emulator

نحوه نصب فایل APK روی Android emulator