if در linq

if در linq

برای نوشتن if و شرط در linq و برای استفاده در mvc asp می توانید به صورت زیر شرط خود را بنویسید

مثال :

و یا به صورت

و یا

 

  • این مطلب برای شما مفید بود ؟
  • بله    خیر