آرشیو ماهانه شهریور ۱۳۹۲

برنامه بیست و پنجم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا،گرفتن ورودی از خط فرمان)

تعداد بازدید: ۱,۲۳۹ نمایش مثلث به شرح زیر: ۱ ۲ ۴ ۳ ۶ ۹ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ … N class Output3{ public static void main(String args[]){ int n = Integer.parseInt(args[0]); for(int i=1;i<=n;i++){ for(int...

بیشتر

برنامه بیست و چهارم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا،گرفتن ورودی از خط فرمان)

تعداد بازدید: ۶۹۴ نمایش مثلث به شرح زیر ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ class Output2{ public static void main(String args[]){ for(int i=1;i<=4;i++){ for(int j=1;j<=i;j++){ System.out.print(((i+j)%2)+” “); } System.out.print(“\n”); }...

بیشتر

برنامه بیست و سوم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا،گرفتن ورودی از خط فرمان)

تعداد بازدید: ۷۳۳ نمایش مثلث به شرح زیر: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ … N class Output1{ public static void main(String args[]){ int c=0; int n = Integer.parseInt(args[0]); loop1:...

بیشتر

برنامه بیست و دوم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا،گرفتن ورودی از خط فرمان)

تعداد بازدید: ۹۱۲ نوشتن یک برنامه برای پیدا کردن متوسط ​​بدون متوالی N فرد. class EvenOdd_Avg{ public static void main(String args[]){ int n = Integer.parseInt(args[0]); int cntEven=0,cntOdd=0,sumEven=0,sumOdd=0; while(n > 0){ if(n%2==0){ cntEven++; sumEven =...

بیشتر

برنامه بیست ویکم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا،گرفتن ورودی از خط فرمان)

تعداد بازدید: ۱,۳۶۴ نوشتن برنامه ای برای تولید سری هارمونیک. به عنوان مثال: ورودی: ۵ خروجی: ۱ + ۱/۲ + ۱/۳ + ۱/۴ + ۱/۵ = ۲٫۲۸ (حدودا) class HarmonicSeries{ public static void main(String...

بیشتر

برنامه بیستم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا،گرفتن ورودی از خط فرمان)

تعداد بازدید: ۸۷۲ تغییر نسخه ی نمایشی مورد به عنوان مثال: ورودی: ۱۲۴ خروجی:یک دو چهار class SwitchCaseDemo{ public static void main(String args[]){ try{ int num = Integer.parseInt(args[0]); int n = num; //used at...

بیشتر

برنامه نوزدهم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا،گرفتن ورودی از خط فرمان)

تعداد بازدید: ۸۸۶ نوشتن برنامه ای برای پیدا کردن اینکه آیا دو سر است یا نه. به عنوان مثال: ورودی – ۱۲۵۲۱ ندارد دو سر است. ورودی – ۱۲۳۴۵ ندارد دو سر نیست. class...

بیشتر

برنامه هجدهم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا،گرفتن ورودی از خط فرمان)

تعداد بازدید: ۱,۷۶۲ نوشتن برنامه ای برای پیدا کردن اینکه آیا عدد اول است یا نه. class PrimeNo{ public static void main(String args[]){ int num = Integer.parseInt(args[0]); int flag=0; for(int i=2;i<num;i++){ if(num%i==0) { System.out.println(num+”...

بیشتر

برنامه هفدهم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا،گرفتن ورودی از خط فرمان)

تعداد بازدید: ۸۸۲ نوشتن برنامه ای برای پیدا کردن اینکه آیا داده وجود ندارد.آرمسترانگ هست یا نه. به عنوان مثال:ورودی – ۱۵۳ خروجی – ۱ ^ ۳ + ۵ ^ ۳ + ۳ ^...

بیشتر

برنامه شانزدهم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا،گرفتن ورودی از خط فرمان)

تعداد بازدید: ۸۰۵ نوشتن برنامه برای اینکه مثلث برعکس شود. به عنوان مثال: ورودی – ۵ خروجی: ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۴ ۴ ۴ ۴ ۳ ۳ ۳ ۲ ۲ ۱ class InvertTriangle{...

بیشتر

برنامه پانزدهم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا،گرفتن ورودی از خط فرمان)

تعداد بازدید: ۷۵۶ نوشتن یک برنامه برای تولید مثلث. class Triangle{ public static void main(String args[]){ int num = Integer.parseInt(args[0]); for(int i=1;i<=num;i++){ for(int j=1;j<=i;j++){ System.out.print(” “+i+” “); } System.out.print(“\n”); } } } این مطلب...

بیشتر
8theme