Category: سورس کد جاوا java

برنامه شانزدهم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا،گرفتن ورودی از خط فرمان)

تعداد بازدید: ۸۵۲ نوشتن برنامه برای اینکه مثلث برعکس شود. به عنوان مثال: ورودی – ۵ خروجی: ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۴ ۴ ۴ ۴ ۳ ۳ ۳ ۲ ۲ ۱ class InvertTriangle{...

بیشتر

برنامه پانزدهم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا،گرفتن ورودی از خط فرمان)

تعداد بازدید: ۷۸۰ نوشتن یک برنامه برای تولید مثلث. class Triangle{ public static void main(String args[]){ int num = Integer.parseInt(args[0]); for(int i=1;i<=num;i++){ for(int j=1;j<=i;j++){ System.out.print(” “+i+” “); } System.out.print(“\n”); } } } این مطلب...

بیشتر

برنامه چهاردهم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا،گرفتن ورودی از خط فرمان)

تعداد بازدید: ۷۴۵ نوشتن یک برنامه برای تبدیل داده.روز به ماه و روز. (فرض کنید که هر ماه ۳۰ روز است) به عنوان مثال: ورودی : ۶۹ خروجی : ۶۹ روز = ۲ ماه...

بیشتر

برنامه سیزدهم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا،گرفتن ورودی از خط فرمان)

تعداد بازدید: ۷۷۰ نوشتن یک برنامه برای تعویض و مبادله مقادیر. class Swap{ public static void main(String args[]){ int num1 = Integer.parseInt(args[0]); int num2 = Integer.parseInt(args[1]); System.out.println(“\n***Before Swapping***”); System.out.println(“Number 1 : “+num1); System.out.println(“Number 2...

بیشتر

برنامه دوازدهم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا،گرفتن ورودی از خط فرمان)

تعداد بازدید: ۷۷۷ برنامه ای برای نمایش جدول ضرب. class MultiplicationTable{ public static void main(String args[]){ int num = Integer.parseInt(args[0]); System.out.println(“*****MULTIPLICATION TABLE*****”); for(int i=1;i<=num;i++){ for(int j=1;j<=num;j++){ System.out.print(” “+i*j+” “); } System.out.print(“\n”); } } }...

بیشتر

برنامه یازدهم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا،گرفتن ورودی از خط فرمان)

تعداد بازدید: ۸۸۱ Ex – int num = Integer.parseInt(args[0] گرفتن ورودی از خط فرمان. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نوشتن یک برنامه برای الحاق رشته با استفاده از حلقه for. class Join{ public static void main(String args[]){ int...

بیشتر

برنامه دهم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا)

تعداد بازدید: ۹۵۷ نوشتن یک برنامه برای پیدا کردن مجموع تمام اعداد صحیح بزرگتر از ۱۰۰ وکمتر از۲۰۰ که بر۷ بخش پذیر است.   class SumOfDigit{ public static void main(String args[]){ int result=0; for(int...

بیشتر

برنامه نهم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا)

تعداد بازدید: ۶۴۴ نوشتن برنامه ای برای پیدا کردن سری فیبونانچی از داده وارد نشده. به عنوان مثال:        ورودی – ۸ خروجی – ۱ ۱ ۲ ۳ ۵ ۸ ۱۳ ۲۱ class Fibonacci{ public static...

بیشتر

برنامه هشتم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا)

تعداد بازدید: ۵۲۶ نوشتن یک برنامه برای معکوس کردن. class Reverse{ public static void main(String args[]){ int num = Integer.parseInt(args[0]);               //take argument as command line int remainder, result=0; while(num>0){ remainder = num%10; result =...

بیشتر

برنامه هفتم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا)

تعداد بازدید: ۷۰۴ نوشتن برنامه ای برای پیدا کردن فاکتوریل. class Factorial{ public static void main(String args[]){ int num = Integer.parseInt(args[0]);                 //take argument as command line int result = 1; while(num>0){ result = result...

بیشتر

برنامه ششم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا)

تعداد بازدید: ۷۸۹ نوشتن برنامه ای برای پیدا کردن جمع و حاصل ارقام داده شده. class Sum_Product_ofDigit{ public static void main(String args[]){ int num = Integer.parseInt(args[0]);         //taking value as command line argument. int temp...

بیشتر
8theme