Category: Linq

چطور Like % را در Linq استفاده کنیم

تعداد بازدید: ۱۶۳ برای استفاده از like (sql)در Linq  میتوان به روش زیر استفاده کرد

و برای استفاده      ‘LIKE ‘%abc مبتوان از کد  StartsWith(“abc”) و EndsWith(“abc”) که معادل کد ‘%LIKE ‘abc می...

بیشتر
8theme