Tagged: ،نوشتن

برنامه دهم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا)

تعداد بازدید: ۹۵۷ نوشتن یک برنامه برای پیدا کردن مجموع تمام اعداد صحیح بزرگتر از ۱۰۰ وکمتر از۲۰۰ که بر۷ بخش پذیر است.   class SumOfDigit{ public static void main(String args[]){ int result=0; for(int...

بیشتر

برنامه نهم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا)

تعداد بازدید: ۶۴۴ نوشتن برنامه ای برای پیدا کردن سری فیبونانچی از داده وارد نشده. به عنوان مثال:        ورودی – ۸ خروجی – ۱ ۱ ۲ ۳ ۵ ۸ ۱۳ ۲۱ class Fibonacci{ public static...

بیشتر

برنامه هشتم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا)

تعداد بازدید: ۵۲۶ نوشتن یک برنامه برای معکوس کردن. class Reverse{ public static void main(String args[]){ int num = Integer.parseInt(args[0]);               //take argument as command line int remainder, result=0; while(num>0){ remainder = num%10; result =...

بیشتر

برنامه هفتم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا)

تعداد بازدید: ۷۰۴ نوشتن برنامه ای برای پیدا کردن فاکتوریل. class Factorial{ public static void main(String args[]){ int num = Integer.parseInt(args[0]);                 //take argument as command line int result = 1; while(num>0){ result = result...

بیشتر

برنامه ششم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا)

تعداد بازدید: ۷۸۹ نوشتن برنامه ای برای پیدا کردن جمع و حاصل ارقام داده شده. class Sum_Product_ofDigit{ public static void main(String args[]){ int num = Integer.parseInt(args[0]);         //taking value as command line argument. int temp...

بیشتر

برنامه پنجم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا)

تعداد بازدید: ۶۳۴ نوشتن یک برنامه برای نشان دادن یک پیام خوش آمدگویی با توجه به علامت های به دست آمده توسط دانشجو. class SwitchDemo{ public static void main(String args[]){ int marks = Integer.parseInt(args[0]);               ...

بیشتر
8theme