تعداد بازدید: ۷۸۸ نوشتن برنامه ای برای پیدا کردن جمع و حاصل ارقام داده شده. class Sum_Product_ofDigit{ public static void main(String args[]){ int num = Integer.parseInt(args[0]);         //taking value as command line argument. int temp...

بیشتر