تعداد بازدید: ۹۰۹ تغییر نسخه ی نمایشی مورد به عنوان مثال: ورودی: ۱۲۴ خروجی:یک دو چهار class SwitchCaseDemo{ public static void main(String args[]){ try{ int num = Integer.parseInt(args[0]); int n = num; //used at...

بیشتر