تعداد بازدید: ۱,۱۶۴ پیدا کردن حداقل دوnos با استفاده از عملگر شرطی. class Minof2{ public static void main(String args[]){ //taking value as command line argument. //Converting String format to Integer value int i =...

بیشتر