Tagged: داده کاوی

مقاله داده کاوی

تعداد بازدید: ۹۴۲ Data mining   داده کاوی فرآیندی است که طی آن با استفاده از ابزارهای تحلیل داده به دنبال کشف الگوها و ارتباطات میان داده های موجود که ممکن است منجر به...

بیشتر

مقاله ی کامل رایانش ابری Cloud Computing

تعداد بازدید: ۱۲,۵۱۱ مثال‌هایی از رایانش داده‌محور •جست‌وجوی Web به هر زبانی •داده‌کاوی •کاربردهای عملی هوش‌تجاری (BI) •امور آماری •مدیریت مشتریان •تحلیل‌های المان محدود (FEA) در مهندسی •پردازش زبان‌های طبیعی •پردازش گفتار •کاربردهای علمی...

بیشتر
8theme