Tagged: دانلود پروژه

نمونه پروژه زمان بندی پروژه های مهندسی نرم افزار با مدل RAD و مدل ترتیبی خطی و مدل نمونه اولیه

تعداد بازدید: ۳,۹۴۹ این ۳ پروژه با نمودار گانت و به صورت مجزا و به مدل های RAD و مدل سازی اولیه و ترتیبی خطی زمانبدی شده است  پروژه ۱:   عنوان پروژه  :...

بیشتر
8theme