تعداد بازدید: ۶,۴۱۳   توضیح الگوریتم ژنتیک  در ۱۲ قدم قدم اول :  بدست آوردن تابع هدف (Cost Function) با n متغیر . مثلا یک تابع هدف دو متغیره را می توان به صورت...

بیشتر