تعداد بازدید: ۱۳,۳۶۸ فرمی به شکل زیر طراحی کنید بعد از طراحی فرم می بایست کلاس LinqToSQL رو به پروژتون اضافه کنید بعد پنجره ی انتخاب نوع کلاس ظاهر میشه که شما با جستجوی...

بیشتر