تعداد بازدید: ۱۰۰ برای رسم دایره با استفاده از css  میتوان از کد زیر استفاده کرد

از آنجاییکه رسم بیضی مانند رسم دایره هست  فقط طول و عرض آن را تغییر می دهیم...

بیشتر