تعداد بازدید: ۸,۴۲۷ این کد فایل های ما را هنگام استفاده برنامه در صورت Attach نبودن فایل روی SQL Server آن را Attach کرده سپس با کانکشن داده ها را در دیتا بیس خوانده...

بیشتر