تعداد بازدید: ۹۴۲ Data mining   داده کاوی فرآیندی است که طی آن با استفاده از ابزارهای تحلیل داده به دنبال کشف الگوها و ارتباطات میان داده های موجود که ممکن است منجر به...

بیشتر