Tagged: نوشتن

چطور Like % را در Linq استفاده کنیم

تعداد بازدید: ۱۶۲ برای استفاده از like (sql)در Linq  میتوان به روش زیر استفاده کرد

و برای استفاده      ‘LIKE ‘%abc مبتوان از کد  StartsWith(“abc”) و EndsWith(“abc”) که معادل کد ‘%LIKE ‘abc می...

بیشتر

برنامه بیست و دوم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا،گرفتن ورودی از خط فرمان)

تعداد بازدید: ۹۴۳ نوشتن یک برنامه برای پیدا کردن متوسط ​​بدون متوالی N فرد. class EvenOdd_Avg{ public static void main(String args[]){ int n = Integer.parseInt(args[0]); int cntEven=0,cntOdd=0,sumEven=0,sumOdd=0; while(n > 0){ if(n%2==0){ cntEven++; sumEven =...

بیشتر

برنامه بیست ویکم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا،گرفتن ورودی از خط فرمان)

تعداد بازدید: ۱,۴۲۴ نوشتن برنامه ای برای تولید سری هارمونیک. به عنوان مثال: ورودی: ۵ خروجی: ۱ + ۱/۲ + ۱/۳ + ۱/۴ + ۱/۵ = ۲٫۲۸ (حدودا) class HarmonicSeries{ public static void main(String...

بیشتر

برنامه نوزدهم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا،گرفتن ورودی از خط فرمان)

تعداد بازدید: ۹۲۰ نوشتن برنامه ای برای پیدا کردن اینکه آیا دو سر است یا نه. به عنوان مثال: ورودی – ۱۲۵۲۱ ندارد دو سر است. ورودی – ۱۲۳۴۵ ندارد دو سر نیست. class...

بیشتر

برنامه هجدهم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا،گرفتن ورودی از خط فرمان)

تعداد بازدید: ۱,۸۶۸ نوشتن برنامه ای برای پیدا کردن اینکه آیا عدد اول است یا نه. class PrimeNo{ public static void main(String args[]){ int num = Integer.parseInt(args[0]); int flag=0; for(int i=2;i<num;i++){ if(num%i==0) { System.out.println(num+”...

بیشتر

برنامه هفدهم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا،گرفتن ورودی از خط فرمان)

تعداد بازدید: ۹۲۰ نوشتن برنامه ای برای پیدا کردن اینکه آیا داده وجود ندارد.آرمسترانگ هست یا نه. به عنوان مثال:ورودی – ۱۵۳ خروجی – ۱ ^ ۳ + ۵ ^ ۳ + ۳ ^...

بیشتر

برنامه شانزدهم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا،گرفتن ورودی از خط فرمان)

تعداد بازدید: ۸۵۲ نوشتن برنامه برای اینکه مثلث برعکس شود. به عنوان مثال: ورودی – ۵ خروجی: ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۴ ۴ ۴ ۴ ۳ ۳ ۳ ۲ ۲ ۱ class InvertTriangle{...

بیشتر

برنامه پانزدهم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا،گرفتن ورودی از خط فرمان)

تعداد بازدید: ۷۸۰ نوشتن یک برنامه برای تولید مثلث. class Triangle{ public static void main(String args[]){ int num = Integer.parseInt(args[0]); for(int i=1;i<=num;i++){ for(int j=1;j<=i;j++){ System.out.print(” “+i+” “); } System.out.print(“\n”); } } } این مطلب...

بیشتر

برنامه سیزدهم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا،گرفتن ورودی از خط فرمان)

تعداد بازدید: ۷۷۰ نوشتن یک برنامه برای تعویض و مبادله مقادیر. class Swap{ public static void main(String args[]){ int num1 = Integer.parseInt(args[0]); int num2 = Integer.parseInt(args[1]); System.out.println(“\n***Before Swapping***”); System.out.println(“Number 1 : “+num1); System.out.println(“Number 2...

بیشتر

برنامه یازدهم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا،گرفتن ورودی از خط فرمان)

تعداد بازدید: ۸۸۱ Ex – int num = Integer.parseInt(args[0] گرفتن ورودی از خط فرمان. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نوشتن یک برنامه برای الحاق رشته با استفاده از حلقه for. class Join{ public static void main(String args[]){ int...

بیشتر

برنامه چهارم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا)

تعداد بازدید: ۶۵۳ نوشتن یک برنامه برای تولید۵تا NOS تصادفی بین ۱ تا ۱۰۰، و آنها نمی تواند از علامت اعشار پیروی کنند. class RandomDemo{ public static void main(String args[]){ for(int i=1;i<=5;i++){ System.out.println((int)(Math.random()*100)); }...

بیشتر
8theme