تعداد بازدید: ۱۰,۳۹۴ پروژه که با نرم افزار  Cisco Packet Tracer برای ارتبات ۲ شبکه با کلاس ای پی متفاوت کار شده این نمونه کار شده نمونه کامل شده پروژه قبلی که توضیح داده...

بیشتر