تعداد بازدید: ۱۶,۷۳۴ برنامه  کد ۸ وزیر که در این برنامه نحوه چیدمان ۸ وزیر در صفحه شطرنج هست که بطوری که همدیگر را تحدید نکنند   کد سورس های برنامه ۸ وزیر :...

بیشتر