تعداد بازدید: ۲۷۰ MVC مخفف کلمه های Model – View – Controller  می باشند Model : کلاسی است در آن برای اعتبار سنجی داده ها و ارتباط با دیتا بیس و مدل ها در...

بیشتر