Tagged: یک

برنامه بیست و دوم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا،گرفتن ورودی از خط فرمان)

تعداد بازدید: ۹۴۱ نوشتن یک برنامه برای پیدا کردن متوسط ​​بدون متوالی N فرد. class EvenOdd_Avg{ public static void main(String args[]){ int n = Integer.parseInt(args[0]); int cntEven=0,cntOdd=0,sumEven=0,sumOdd=0; while(n > 0){ if(n%2==0){ cntEven++; sumEven =...

بیشتر

برنامه بیستم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا،گرفتن ورودی از خط فرمان)

تعداد بازدید: ۹۰۸ تغییر نسخه ی نمایشی مورد به عنوان مثال: ورودی: ۱۲۴ خروجی:یک دو چهار class SwitchCaseDemo{ public static void main(String args[]){ try{ int num = Integer.parseInt(args[0]); int n = num; //used at...

بیشتر

برنامه پانزدهم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا،گرفتن ورودی از خط فرمان)

تعداد بازدید: ۷۸۰ نوشتن یک برنامه برای تولید مثلث. class Triangle{ public static void main(String args[]){ int num = Integer.parseInt(args[0]); for(int i=1;i<=num;i++){ for(int j=1;j<=i;j++){ System.out.print(” “+i+” “); } System.out.print(“\n”); } } } این مطلب...

بیشتر

برنامه سیزدهم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا،گرفتن ورودی از خط فرمان)

تعداد بازدید: ۷۶۸ نوشتن یک برنامه برای تعویض و مبادله مقادیر. class Swap{ public static void main(String args[]){ int num1 = Integer.parseInt(args[0]); int num2 = Integer.parseInt(args[1]); System.out.println(“\n***Before Swapping***”); System.out.println(“Number 1 : “+num1); System.out.println(“Number 2...

بیشتر

برنامه یازدهم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا،گرفتن ورودی از خط فرمان)

تعداد بازدید: ۸۷۹ Ex – int num = Integer.parseInt(args[0] گرفتن ورودی از خط فرمان. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نوشتن یک برنامه برای الحاق رشته با استفاده از حلقه for. class Join{ public static void main(String args[]){ int...

بیشتر

برنامه دهم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا)

تعداد بازدید: ۹۵۴ نوشتن یک برنامه برای پیدا کردن مجموع تمام اعداد صحیح بزرگتر از ۱۰۰ وکمتر از۲۰۰ که بر۷ بخش پذیر است.   class SumOfDigit{ public static void main(String args[]){ int result=0; for(int...

بیشتر

برنامه هشتم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا)

تعداد بازدید: ۵۲۵ نوشتن یک برنامه برای معکوس کردن. class Reverse{ public static void main(String args[]){ int num = Integer.parseInt(args[0]);               //take argument as command line int remainder, result=0; while(num>0){ remainder = num%10; result =...

بیشتر

برنامه پنجم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا)

تعداد بازدید: ۶۳۱ نوشتن یک برنامه برای نشان دادن یک پیام خوش آمدگویی با توجه به علامت های به دست آمده توسط دانشجو. class SwitchDemo{ public static void main(String args[]){ int marks = Integer.parseInt(args[0]);               ...

بیشتر

برنامه چهارم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا)

تعداد بازدید: ۶۵۱ نوشتن یک برنامه برای تولید۵تا NOS تصادفی بین ۱ تا ۱۰۰، و آنها نمی تواند از علامت اعشار پیروی کنند. class RandomDemo{ public static void main(String args[]){ for(int i=1;i<=5;i++){ System.out.println((int)(Math.random()*100)); }...

بیشتر

برنامه سوم(درک اصول اولیه در برنامه نویسی جاوا برای کمک به بسیاری از مبتدیان جاوا)

تعداد بازدید: ۵۳۳ نوشتن یک برنامه است که یک مقدار float را از صفحه کلید خوانده شده و خروجی زیر را چاپ می کند. عدد صحیح کوچکی که کمتر از این اعداد نیست. گرفتن...

بیشتر
8theme