تعداد بازدید: ۹۴۳ نوشتن یک برنامه برای پیدا کردن متوسط ​​بدون متوالی N فرد. class EvenOdd_Avg{ public static void main(String args[]){ int n = Integer.parseInt(args[0]); int cntEven=0,cntOdd=0,sumEven=0,sumOdd=0; while(n > 0){ if(n%2==0){ cntEven++; sumEven =...

بیشتر