تعداد بازدید: 11,745 مثال‌هايي از رايانش داده‌محور •جست‌وجوي Web به هر زباني •داده‌كاوي •كاربردهاي عملي هوش‌تجاري (BI) •امور آماري •مديريت مشتريان •تحليل‌هاي المان محدود (FEA) در مهندسي •پردازش زبان‌هاي طبيعي •پردازش گفتار •كاربردهاي علمي...

بیشتر