تعداد بازدید: ۷۵۵ نوشتن یک برنامه برای تولید مثلث. class Triangle{ public static void main(String args[]){ int num = Integer.parseInt(args[0]); for(int i=1;i<=num;i++){ for(int j=1;j<=i;j++){ System.out.print(” “+i+” “); } System.out.print(“\n”); } } } این مطلب...

بیشتر