تعداد بازدید: 9,915 پروژه که با نرم افزار  Cisco Packet Tracer برای ارتبات 2 شبکه با کلاس ای پی متفاوت کار شده این نمونه کار شده نمونه کامل شده پروژه قبلی که توضیح داده...

بیشتر