تعداد بازدید: 6,056   توضيح الگوريتم ژنتيك  در 12 قدم قدم اول :  بدست آوردن تابع هدف (Cost Function) با n متغير . مثلا يك تابع هدف دو متغيره را مي توان به صورت...

بیشتر