تعداد بازدید: 631 نوشتن یک برنامه برای تولید5تا NOS تصادفی بین 1 تا 100، و آنها نمی تواند از علامت اعشار پیروی کنند. class RandomDemo{ public static void main(String args[]){ for(int i=1;i<=5;i++){ System.out.println((int)(Math.random()*100)); }...

بیشتر